Szkoła Podstawowa nr 64 w Poznaniu,
im. Marii Konopnickiej

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Poniżej znajdują się zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 64

Zarządzenie

nr 3/06/2021-2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu

W lipcu i sierpniu sekretariat szkoły będzie czynny wg harmonogramu:

Poniedziałek 12:00 – 15:00
Wtorek – nieczynny
Środa 9:00 – 12:00
Czwartek 9:00 – 12:00
Piątek – nieczynny
 
8 i 11 czerwca sekretariat nieczynny – wydawania zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty w godzinach 8:30 – 15:00.

Zarządzenie

nr 1/04/2020-2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu
z dnia 30.04.2021 roku

(kliknij by powiększyć)

Zarządzenie

nr 2/03/2020-2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu
z dnia 19.03.2021 roku

w sprawie organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego w klasach I – VIII od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 64 w Poznaniu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarządzam, co następuje:

§ 1

Nauczanie w klasach I-VIII obywać się będzie w sposób zdalny.

§ 2

Oddział przedszkolny pracuje stacjonarnie.

§ 3

Świetlica szkolna czynna będzie tylko dla dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 (konieczne jest złożenie wniosku – zał.nr 1 do zarządzenia).

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 64 w Poznaniu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021 roku.

Zarządzenie

nr 1/11/2020-2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu
z dnia 7.11.2020 roku

w sprawie: Czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu

Na podstawie:    

  1. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zmianami)
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1960)

ustalam, co następuje:

§ 1

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla zdrowia uczniów, zawiesza się na czas oznaczony w okresie od 9 listopada 2020 r do 29 listopada 2020 r. prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w klasach I – VIII Szkoły Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu.

§ 2

W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Szkoły Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zmianami).

§ 3

Zajęcia, o których mowa w ust. 2 prowadzone są zgodnie z Procedurami określającymi zasady organizacji zajęć w czasie pracy szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Procedury stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4

Zasady określone w Procedurach obowiązują wszystkich pracowników szkoły.

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 5

Zarządzenie nr 4

Zarządzenie nr 3

Zarządzenie

nr 1/08/2020-2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

sprawie wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa w okresie pracy szkoły w reżimie sanitarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19

Na podstawie art. 68 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Od 1 września 2020 do odwołania, w związku z funkcjonowaniem szkoły w reżimie sanitarnym, wprowadza się następujące Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w czasie zajęć realizowanych w bezpośrednim kontakcie dziecka/ucznia/z osobą prowadzącą zajęcia:

– Procedurę przebywania ucznia w szkole,
– Procedurę postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19,
– Procedurę postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz,
– Procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem COVID-19 pracownika szkoły,
– Procedurę postępowania podczas przychodzenia ucznia do szkoły.

  1. Procedury stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Procedury obowiązują wszystkich pracowników szkoły.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

                                                                                               Dyrektor Szkoły

                                                                                                      Romualda Niemczal