Szkoła Podstawowa nr 64 w Poznaniu,
im. Marii Konopnickiej

Dokumenty i formularze

Poniżej znajdują się linki umożliwiające pobranie odpowiednich dokumentów.

do pobrania

Duplikat legitymacji

W celu uzyskania duplikatu legitymacji szkolnej należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji, zdjęcie legitymacyjne oraz uiścić opłatę w wysokości 9 zł na konto Szkoły nr:
16 1020 4027 0000 1502 1264 0258.
Potwierdzenie wpłaty dołącza się do wniosku.

Duplikat świadectwa

W celu uzyskania duplikatu świadectwa należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o wystawienie duplikatu świadectwa oraz uiścić opłatę w wysokości 26 zł na konto Szkoły nr:
16 1020 4027 0000 1502 1264 0258.
Potwierdzenie wpłaty dołącza się do wniosku.

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Wewnątrzszkolne Ocenianie w Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu Rok Szkolny 2023/2024

Statut

Statut Szkoły Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu os. Orła Białego 120
ROK SZKOLNY 2023/2024

Program Profilaktyczno-Wychowawczy

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 64, im. Marii Konopnickiej w Poznaniu. Program na rok szkolny 2023/2024

Raport z ewaluacji zewnętrznej

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ.
Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty.
Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Karta Zgłoszenia Dziecka Do Klasy II – VIII

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 w POZNANIU

Oświadczenie Woli Religia

druk - oświadczenie woli religia

Oświadczenie Woli Etyka

druk - oświadczenie woli etyka

Rezygnacja z wychowania do życia w rodzinie

Druk rezygnacji z wychowania do życia w rodzinie

Rezygnacja z religii/etyki

druki rezygnacji z religii/etyki

Zwolnienia z lekcji, usprawiedliwienia

druk zwolnienia z lekcji, usprawiedliwienia

Regulamin szkolnego wolontariatu

kalendarium roku szkolnego 2023-2024

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Dyrektor Szkoły informuje:

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu, os. Orła Białego 120, 61-251 Poznań.

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt:
iod5_mjo@um.poznan.pl 

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także statutu jednostki, w szczególności w celu:

 • realizacji obowiązku nauki w szkole,
 • prowadzenia dziennika zajęć, w tym w formie elektronicznej, księgi uczniów i księgi arkusza ocen oraz innej dokumentacji szkolnej wymaganej przepisami prawa,
 • udzielania pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,
 • weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Państwa do odbioru dzieci,
 • wydawania i prowadzenia ewidencji wydanych świadectw, dyplomów, zaświadczeń, legitymacji, e-legitymacji
 • organizacji wycieczek szkolnych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką jednostki,
 • zapewnienia współpracy z innymi szkołami, placówkami, uczelniami,
 • prowadzenia świetlicy,
 • prowadzenia stołówki,
 • prowadzenia biblioteki,
 • organizacji konkursów oraz dodatkowych wydarzeń dla uczniów.

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?
Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, firmom ubezpieczeniowym, firmom transportowym i świadczącym usługi noclegowe, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, innym szkołom oraz placówkom oświaty, uczelniom współpracującym, pielęgniarce, higienistce i stomatologowi szkolnemu, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań, Kuratorium Oświaty, Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych osobowych, gdy:

 • dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?
Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA – KONTRAHENCI

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Dyrektor Szkoły informuje:

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu, os. Orła Białego 120, 61-251 Poznań.

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Kontakt:
iod5_mjo@um.poznan.pl 

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności związanych z zawieraniem, realizacją i obsługą zawartej umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, jeżeli jesteście Państwo wykonawcą umowy, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą wykonawcą umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem albo współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?
Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym, kancelariom prawnym, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane (dot. przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) żądania usunięcia danych osobowych:

 • gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych (dot. przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu (dot. przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?
Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?
Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji zawartej umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

KLAUZULA INFORMACYJNA – WIZERUNEK STRONY WWW

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Dyrektor Szkoły informuje:

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu, os. Orła Białego 120, 61-251 Poznań.

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Pani Anna Kwiecińska
Kontakt:
iod3_mjo@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych

Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, m.in. poprzez ich umieszczanie na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?
Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu obowiązywania wyrażonej zgody.
Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom marketingowym, odbiorcom materiałów promocyjnych i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych osobowych:

 • gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych,
 • gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?
Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?
Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień